2

Do'a Sesudah Sholat


A 'uudzu billahi minasy syaithaanirrajiim. Bismillaahirrahmaanir rahiim

Alhamduliilaahi rabbil 'aalamiin, hamdan dzaakiriin, hamdan syaakiriin, hamday yuwaafii ni 'amahuu wayukaafii maziidah, yaa rabbna lakal hamdu kaa yambaghii lajalaali wajhika wa 'azhiimi sulthaanik 

Allaahumma shalli wasalli 'alaa sayyidinaa muhammadiw wa'alaa aali sayyidina muhammad, wa radhiyallaahu tabaaraka wata'aalaa 'an kulli shahabati rasuulillaahi ajma 'iin 
Allaahumma innaa nas aluka salaamatan fiddiini wa'aafiyatan filjasadi wazìyaadatan fil ilmi wabarakatan fir rizqi wataubatan qablal mauti warahmatan 'indal mauti wamaghfiram ba' dal maut. Allaahumma hawwin 'alainaa fii sakaratil mauti wan najaata minan naari wal 'afwa 'indal hisaab 
Rabbighfirlii waliwaalidayya warhamhumaa kamaa rabbayaanii shagiraa 

Allaahumma innii as alukal hudaa wat tuqaa wal 'afaafa wal ghinaa 
Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wadzurriyyaatinaa qurrata a' yuniw waj'alna lilmuttaqiina imaamaa 
Rabbij 'alnii muqiimash shalaati wamin dzurriyyatii rabbanaa wataqabbal du 'aa Rabbi auzi'nii an asykura ni'matikal latii an 'amta 'alayya wa'alaa waalidayya wa an 'ama la shaalihan tardhaahu wa adkhilnii birahmatika fii 'ibaadikash shaalihiin 
Rabbanaa zhalamnaa anfusanaa wa illam taghfir lanaa watarhamnaa lanakuunanna minal khaasiriin 
Allaahumma rabbana taqabbal minnaa shalaatanaa washiyaamanaa warukuu 'anaa wasujuudanaa waqu 'uudanaa watadharru 'anaa watakhasy syu'anaa wata'abbudanaa watammim taqshiiranaa yaa Allaah yaa rahmaanu yaa rahiim, 'istajib du'aa anaa . ya rabbal 'alamiin 
Rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanataw wafil aakhirati hasanataw waqinaa 'adzaabannaar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar yaa 'aziizu yaa gaffaar. 

2 komentar:

Bintang mengatakan...

Sejuk dengernya....mampir sis.....

Kiki Pratama Rgg mengatakan...

Mkasih Gan...

Posting Komentar

Back to Top